Get Started Multiple Languages

How to Enroll at Bates Technical College

Bates Technical College offers associate degrees and professional certificates in 44 areas of study at three convenient campuses in Tacoma. We also offer programs in high school completion, pre-college preparation and apprenticeship.

Steps to apply

 1. Attend an information session. Learn more at https://www.batestech.edu/information-sessions.
 2. Apply for admission at https://www.batestech.edu/apply.
 3. Apply for financial aid at https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa
 4. Take the Accuplacer test.
 5. Meet with an advisor and register for class.

Visit https://batestech.edu to learn more.

 

Bates Technical College 입학 절차

Bates Technical College는 타코마에 위치한 3곳의 편리한 캠퍼스에서 44개 분야의 준학사 학위 및 전문 자격증을 제공합니다. 또한 고등학교 수료, 대입 준비 및 견습 과정도 제공합니다.

지원 절차

 1. 입학설명회에 참석하십시오. 자세한 내용은 https://www.batestech.edu/information-sessions를 참조하십시오.
 2. https://www.batestech.edu/apply에서 입학 신청을 하십시오.
 3. https://fafsa.gov에서 장학금 지원을 신청하십시오.
 4. Accuplacer 테스트에 응시 하십시오.
 5. 상담원을 만나 수강신청을 하십시오.

자세한 내용은  https://batestech.edu에서 확인하십시오.

 

Как поступить в технический колледж Бейтс (Bates Technical College)

Технический колледж Бейтс предлагает дипломы младшего специалиста и сертификаты специалиста в 44 областях обучения в трех соответствующих учебных городках в Такоме. Мы также предлагаем программы обучения в старших классах средней школы, программы довузовской подготовки и программы производственной практики.

Этапы подачи заявления на поступление в колледж

 1. Запись на ознакомительную беседу. Более подробную информацию вы можете получить на сайте https://www.batestech.edu/information-sessions.
 2. Подача заявки на поступление: https://www.batestech.edu/apply.
 3. Подача заявки на получение финансовой помощи: https://fafsa.gov
 4. Прохождение теста Accuplacer.
 5. Знакомство с преподавателем-консультантом и регистрация для посещения занятий.

Для получения более подробной информации посетите сайт https://batestech.edu .

 

Paano Mag-enroll sa Bates Technical College

Ang Bates Technical College ay nag-aalok ng mga associate degree at professional certificate sa 44 na uri ng pag-aaral sa tatlong maginhawang mga kampus sa Tacoma. Nag-aalok din kami ng mga programa sa pagkumpleto ng mataas na paaralan, paghahanda bago mag-kolehiyo at apprenticeship.

Mga hakbang upang mag-apply

 1. Dumalo sa isang sesyon ng impormasyon. Matuto nang higit pa sa https://www.batestech.edu/information-sessions.
 2. Mag-apply para sa pagpasok sa https://www.batestech.edu/apply.
 3. Mag-aplay para sa tulong pinansyal sa https://fafsa.gov
 4. Kunin ang pagsubok ng Accuplacer.
 5. Makipagkita sa isang tagapayo at magparehistro para sa klase.

Bisitahin ang https://batestech.edu upang matuto nang higit pa.

 

Cách gi h sơ vào trường Cao đẳng K thut Bates (Bates Technical College)

Cao đẳng Kỹ thuật Bates cung cấp bằng cao đẳng và chứng chỉ hành nghề trong 44 chuyên ngành tại ba khu học xá thuận tiện ở Tacoma. Chúng tôi cũng cung cấp các chương trình tốt nghiệp phổ thông trung học, dự bị đại học và tập sự.

Các bước để gi h sơ

 1. Tham dự ngày hội thông tin. Tìm hiểu thêm tại https://www.batestech.edu/information-sessions.
 2. Đăng ký nhập học tại https://www.batestech.edu/apply.
 3. Đăng ký xin hỗ trợ tài chính tại https://fafsa.gov
 4. Làm bài thi Accuplacer.
 5. Gặp cố vấn và đăng ký lớp.

Truy cập vào https://batestech.edu để tìm hiểu thêm.

 

如何报名就读贝茨技术学院

贝茨技术学院位于美国华盛顿州塔科马市。 贝茨技术学院有三个良好便利条件的校区, 提供44个专业领域的副学士学位和专业证书。我们还提供高中结业课程,大学预科和学徒课程。

请步骤

 1. 参加信息讲座。欲了解更多信息请访问https://www.batestech.edu/information-sessions。
 2. 在https://www.batestech.edu/apply网站申请入学。
 3. 在https://fafsa.gov网站申请财务援助。
 4. 进行Accuplacer测试。
 5. 与咨询顾问见面并注册课程。

访问 https://batestech.edu了解更多信息。

 

Cómo matricularse en el Bates Technical College

El Bates Technical College ofrece títulos asociados y certificados profesionales en 44 áreas de estudio en tres convenientes campus en Tacoma. También ofrecemos programas para finalizar los estudios de secundaria, de preparación preuniversitaria y de aprendizaje.

Pasos para aplicar

 1. Asista a una sesión informativa. Obtenga más información en https://www.batestech.edu/information-sessions.
 2. Solicite su admisión en https://www.batestech.edu/apply.
 3. Solicite ayuda financiera en https://fafsa.gov
 4. Realice la prueba Accuplacer.
 5. Reúnase con un asesor y regístrese para las clases.

Visite https://batestech.edu para consultar más información.